ADR

ADR - STYKKGODS (Grunnkurs):                               
                                                          
Gir de nødvendige kunnskaper om de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt innføring i lover og regler som gjelder på området (HMS). 


Førere av kjøretøy som frakter farlig gods SKAL gjennomgå et obligatorisk grunnkurs og etter å ha "bestått" prøven hos Statens Vegvesen (lokal trafikkstasjon) vil du få utstedt et kompetansebevis.
Dette kurset danner grunnlaget for de øvrige ADR klassene (bevisene) avhengig av hvilket kurs du har deltatt på.

Hensikten med opplæringen er å gjøre DEG oppmerksom på de farer som er forbundet med transport av farlig gods og gi nødvendige, grunnleggende kunnskaper for å redusere sannsynligheten for at et uhell vil inntreffe.

Om uhellet likevel skulle inntreffe skal DU (ressursperson) være kvalifisert til å ta de nødvendige forholdsregler for å begrense omfanget av ulykken av hensyn til egen- og publikums sikkerhet og til miljøet.

Kompetansebeviset er utformet i henhold til ADR-bestemmelsene.

Beviset har to kolonner som gjelder for:transport i tank
transport ikke i tank (stykkgods)

Følgende oversikt viser kompetansebevisets ulike fareklasser:

​Klasse 1    Eksplosive stoffer- og gjenstander

​Klasse 2    Gasser

Klasse 3    Brannfarlige væsker

Klasse 4.1  Brannfarlige faste stoffer

Klasse 4.2  Selvantennende stoffer

Klasse 4.3  Stoffer som utvikler brannfarlige gasser    
                   ved kontakt med vann

Klasse 5.1   Oksiderende stoffer

Klasse 5.2  Organiske peroksider

Klasse 6.1   Giftige stoffer

Klasse 6.2  Infeksjonsfremmende stoffer

Klasse 7     Radioaktiv materiale

Klasse 8     Etsende stoffer

Klasse 9     Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.